Finansujemy procesy sądowe

Wnoszenie pozwu do sądu bez ponoszenia ryzyka kosztów procesowych

Finansowanie kosztów procesowych z
LEXDROIT® International

Przejęcie ryzyka kosztów procesowych

»LEXDROIT International« w całości przejmuje ryzyko kosztów procesowych i otrzymuje w zamian – w przypadku wygrania procesu – ustalony wcześniej udział w dochodach z procesu. W ten sposób wnoszący roszczenie od początku zwolniony jest od opłacania wszelkich kosztów sądowych, kosztów powołania biegłych sądowych, opłat adwokackich, opłat świadków oraz kosztów egzekucyjnych.

Jako firma finansująca koszty procesowe »LEXDROIT International« wypełnia ważną lukę w ochronie prawnej osób wnoszących pozew, szczególnie w przypadkach, gdy koszty ochrony prawnej muszą zostać pokryte przez wnoszącego roszczenie, gdy nie zostało przyznane zwolnienie od kosztów procesowych lub nie może zostać podjęte ryzyko ponoszenia takich kosztów.

Warunki współpracy

Warunkiem podjęcia współpracy z wnoszącym roszczenie jest roszczenie w wysokości minimum 100.000 Euro oraz wystarczająca wypłacalność dłużnika. Wartośd przedmiotu sporu może składać się z wielu roszczeń (roszczenie zbiorowe).

Przebieg współpracy

Po dostarczeniu »LEXDROIT International« wymaganych dokumentów następuje wewnętrzna ocena szans na wygranie procesu. Wnoszący pozew nie ponosi żadnych z tym związanych kosztów. Następnie »LEXDROIT International« informuje wnoszącego roszczenie, czy przejmie w danym przypadku ryzyko kosztów procesowych. »LEXDROIT International« nie udziela w tych ramach porad prawnych.

Korzyści dla wnoszącego roszczenie

Poprzez przejęcie wszystkich kosztów procesowych wnoszący roszczenie korzysta ze 100%-owej wolności od ryzyka. »LEXDROIT International« umożliwia wzmocnienie pozycji wnoszącego roszczenie wobec dłużnika w postępowaniach pozasądowych i sądowych i zapewnia, wraz z zaufanym adwokatem, od samego początku finansowo bezpieczne dochodzenie roszczenia.

Główne pola działalności

W centrum działalności »LEXDROIT International« stoi przede wszystkim przejmowanie kosztów roszczeń indywidualnych i zbiorowych wobec instytucji finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, doradców specjalistycznych, przedsiębiorstw oraz organów. Oprócz rozpraw sądowych »LEXDROIT International« przejmuje koszty i opłaty postępowań pozasądowych i przedprocesowych i oferuje oprócz tego możliwość wzajemnej współpracy związkom konsumentów, lobbistom i syndykom masy upadłościowej.

Ochrona danych

»LEXDROIT International« zapewnia, że wszelkie powierzone nam informacje traktowane będą poufnie i mogą zostać udostępnione jedynie osobom zobowiązanym prawnie bądź prywatnoprawnie do zachowania tajemnicy oraz doradcom, w celu oceny szans na pozytywny wynik procesu.